Algemene voorwaarden
 

De huurder verklaart onderhavige algemene huurvoorwaarden te aanvaarden. De ondertekenaar van het onderhavige contract verbindt zowel zichzelf als zijn eventuele lastgever. Elke betekening kan rechtsgeldig gebeuren op het adres dat door de ondertekenaar van het contract is opgegeven, dat van de woonplaats of het hoofdkantoor van de huurder.

Art 1. Terbeschikkingstelling van het voertuig


Tenzij schade of mechanische defecten expliciet vermeld worden op het leveringsdocument die de staat van het voertuig omschrijft, getekend door de betrokken partijen bij het overhandigen van het voertuig, erkent de huurder dat hij een voertuig ontvangen heeft waarvan de carrosserie en de mechanica in goede staat verkeren, voorzien van de volledige uitrusting. De huurder draagt de verantwoordelijkheid voor al de accessoires. Eenmaal getekend is dit ontvangstbewijs bindend. Indien de huurder tijdens die huur een mechanisch probleem zou vaststellen houdt hij onmiddellijk op het voertuig te gebruiken en neemt hij onmiddellijk contact op met de verhuurder teneinde overeen te komen welke maatregelen getroffen moeten worden (bv. terugbrengen van het voertuig, het immobiliseren van het voertuig in afwachting van de komst van een mecanicien, eventuele terugbetaling van het huurtarief …) Indien de huurder dit niet doet, zal hij gehouden zijn alle schade te vergoeden die voortvloeit uit het gebruik van het voertuig in deze staat.

Art. 2. Besturing van het voertuig

a.) Het voertuig moet bestuurd worden door de bestuurder vermeld op het contract onder de rubriek “Klantgegevens” en is uitsluitend bestemd voor maximum 4 personen. Bij gebrek aan specifieke verduidelijkingen wordt de huurder de bevoegde bestuurder. Deze laatste moet een geldig of minstens het vereiste rijbewijs hebben dat erkend wordt door België. Rijbewijzen in andere dan het Romeins alfabet dienen vergezeld te zijn van een internationaal rijbewijs. b.) Behoudens andere beperkingen of uitzonderingen, moet(en) de bestuurder(s) ten minste 23 jaar zijn. c.) De huurder is volledig aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract en hij zal aansprakelijk gehouden worden voor schade berokkend aan het voertuig conform de algemene en specifieke condities van het huurcontract. In het geval dat het voertuig toevertrouwd werd aan of gebruikt werd door een ongeoorloofde bestuurder, erkent de huurder dat hij de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt, zowel ten aanzien van Invest-Mobile bvba en Visit Kinrooi vzw, als ten aanzien van derden en erkent hij dat hij al de voordelen van verantwoordelijkheidsbeperkingen waarvoor hij zich heeft onderschreven, en die in de volgende paragrafen 5.2 tot 5.2.4 omschreven worden, verliest.

Art. 3. Gebruik van het voertuig en verplichtingen van de huurder

Met betrekking tot het gebruik van het voertuig verbindt de huurder zich ertoe: a) Zich te houden aan de van krach zijnde wetgeving en reglementen, vooral maar zonder beperking, op het gebied van verkeer, parkeren, douane en transport. Elke boete of andere kost verschuldigd voor elke inbreuk of overtreding aan de huurder betekend is, zal de huurder- behalve het bedrag van deze inbreuk of overtreding – een som van 40,00 euro ex btw verschuldigd zijn voor administratieve kosten per inbreuk of overtreding, en deze som kan oplopen tot 80,00 euro ex btw in geval van niet betaling binnen een termijn van 7 dagen. b.) Het voertuig niet te gebruiken in staat van dronkenschap of onder invloed van alcohol, verdovende middelen, geneesmiddelen of indien hij niet in staat is zijn handelingen te controleren. c.) Het voertuig te gebruiken als een goede huisvader, wat uitdrukkelijk maar enkel bij wijze van voorbeeld het gebruik tijdens het rijden uitsluit van toestellen zoals een walkman, een gsm die niet zonder handen bediend kan worden, enz… d.) Het voertuig te gebruiken voor een normaal, gewoon en niet schadelijk gebruik op berijdbare, geschikte geasfalteerde of geplaveide wegen. De partijen komen uitdrukkelijk, maar enkel bij wijze van voorbeeld, overeen dat dit de volgende zaken uitsluit: het transport van gevaarlijke, schadelijke, ontvlambare, ontplofbare of bijtende stoffen; wedstrijden, alsook hun voorbereiding, wegtesten en rijlessen; het gebruik van het voertuig voor het duwen of trekken van eender welk voertuig of aanhangwagen; het openbaar vervoer van passagiers of het vervoer van passagiers tegen vergoeding, ongeacht of de vergoeding al dan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend werd vastgelegd; het gebruik van het voertuig voor koerierdienst. e.) Het voertuig liefst enkel op de voorgeprogrammeerde routes te gebruiken. f.) Geen enkele publiciteit te maken op het voertuig, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder. g.) Het voertuig niet te beladen met goederen die het kunnen beschadigen. h.) Geen enkele, zelfs minimale, wijziging aan het voertuig aan te brengen. i.) Het voertuig niet onder te verhuren, noch het voertuig toe te vertrouwen of gratis of tegen vergoeding af te staan, noch het voertuig in onderpand te geven of het te vervreemden of er op enige andere wijze over te beschikken. j.) De meest uitgebreide voorzorgen te nemen om te vermijden dat het voertuig beschadigd, geaccidenteerd of gestolen wordt. Bij niet naleving van deze maatregelen loopt de huurder het risico dat hij de verhuurder moet vergoeden voor alle schade die daaruit voortvloeit. Zal als zware fout aanzien worden, het niet naleven van volgende punten: b.), e.) en f.). k.)Indien het elektrisch wagentje langer dan één dag wordt verhuurd is de huurder aangesteld de batterijen volledig op te laden NA gebruik.

Art. 4. Teruggave van het voertuig

4.1 Teruggave Het voertuig blijft onder bewaring van de huurder tot aan de teruggave. De teruggave van het voertuig met de sleutels, banden, documenten en uitrusting – dit is geen volledige lijst – gebeurt in handen van een bevoegd personeelslid van de verhuurder op de plaats en datum zoals overeengekomen en aangeduid op het contract en dit gedurende de openingsuren van de kantoren. Indien dit niet het geval is, zal de huurder Invest-Mobile bvba en Visit Kinrooi vzw moeten vergoeden voor alle nieuwe schade en/of diefstallen die door de verhuurder vastgesteld worden. Tenzij hij een bepaald schadegeval aan de verhuurder zou medegedeeld hebben in overeenstemming met de gegevens op het vooraf door huurder en verhuurder ondertekend document, genaamd ‘staat van bevinding’ , zal de huurder, indien hij dit wenst, op het ogenblik van de teruggave van het voertuig, de mogelijkheid hebben om over te gaan tot een tegenonderzoek van het voertuig teneinde de eventuele schade aan de carrosserie of de mechanica vast te stellen. 4.2 Verlenging huurtijd Elke verlenging van de voorziene huurtijd moet schriftelijk aangevraagd worden aan de verhuurder en moet door deze laatste aanvaard worden. De huurder die nalaat het voertuig terug te geven op het door het contract voorziene tijdstip, stelt zich bloot aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging alsook aan een voortzetting van de facturatie zoals voorzien in onderhavig contract zonder dat dit een stilzwijgende verlenging van het contract inhoudt. Bovendien geeft de huurder in dergelijk geval de toestemming aan de verhuurder om onmiddellijk het voertuig terug te nemen waar het zich bevindt, mits een voorafgaande verwittiging, en ontslaat hij de verhuurder van elke aansprakelijkheid voor alle schade of kosten die het gevolg zijn van een dergelijke recuperatie, inclusief het verlies of de beschadiging van elk voorwerp dat zich in het voertuig bevindt, behalve indien deze schade of dit verlies veroorzaakt werd door opzet of zware fout vanwege de verhuurder of zijn aangestelde, wat de huurder moet kunnen bewijzen. Rekening houdend met de verplichtingen tot teruggave opgelegd aan de verhuurder door zijn leveranciers, verbindt de huurder zich ertoe het voertuig om te ruilen voor een voertuig van dezelfde categorie op de datum vastgesteld door de verhuurder. Indien er geen dergelijke omruiling plaatsvindt op de voorziene datum, behoudt de verhuurder zich het recht voor de financiële schade die het gevolgd is van de weigering tot omruiling terug te vorderen van de huurder.

Art. 5. Verzekering, aansprakelijkheid en ten lasten neming van schade of verdwijnrisico’s van het voertuig

5.1 Verzekering, aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor schade- of verlies van het voertuig 5.1.1. Het verhuurde voertuig is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA) in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst. Burgerlijke aansprakelijkheid: indien het verzekerd voertuig gehuurd wordt door een particulier dient de in het huurcontract aangeduide bestuurder minimaal 23 jaar te zijn en is een vrijstelling in de waarborg BA van toepassing van 500,00 EUR. Indien het voertuig toch bestuurd zou worden door iemand jonger is dan 23 jaar bedraagt de vrijstelling BA 1.500,00 EUR in plaats van 500,00 EUR. 5.2. Diefstal, verduistering, vandalisme en dekking tegen diefstal: ‘TP’/’STP’ genaamd. De huurder aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor de verdwijning van het voertuig en/of onderdelen, en dit ten belope van de totale waarde van het voertuig en/of van de kosten die gepaard gaan met de recuperatie van het niet terugbezorgde voertuig. 5.2.1. De huurder is aansprakelijk voor het verlies van en/of elke vorm van schade die het voertuig tijdens de huur oploopt, en dit tot de teruggave van het voertuig conform het artikel 4 hierboven beschreven. De totale waarde van het voertuig is op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar op het verhuurkantoor. De verantwoordelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing per ongeval, dit wil zeggen per afzonderlijk geval. De huurder is akkoord dat alle schade word betaald van zijn krediet kaart met verkoop op afstand.

Art. 6. Betaling

De huurder verbindt zich ertoe bij aanvang van de huur van het voertuig de volgende bedragen contant te betalen of anders overeengekomen . a.) Het bedrag van de huur, berekend volgens het geldende tarief en gebaseerd op het aantal huurdagen.

Art. 7. Betalingsmodaliteiten

Via de bankrekening naar Visit Kinrooi of contant.

Art. 8. Inningskosten

Naast de strafrechtelijke clausule en de nalatigheidintrest zal de huurder verantwoordelijk gehouden worden voor de kosten van een rechterlijke invordering zoals vastgelegd in de wet van 21 april 2007 en het koninklijk besluit van 26 oktober 2007.

Art. 9 Parkeerboete

Alle parkeerboetes zijn voor de rekening van de huurder. De huurder is akkoord dat alle boetes worden betaald van zijn krediet kaart met verkoop op afstand.

Art. 10. Wijziging van het contract

Elke wijziging die aan de bepalingen en voorwaarden van onderhavig contract wordt aangebracht en die niet schriftelijk is overeengekomen, zal nietig en zonder gevolg zijn.

Art. 11. De nietigheid

De nietigheid van één of meerdere clausules van het contract zal in geen geval de nietigverklaring van de andere clausules, noch van het contract, met zich meebrengen.

Art. 12. Bevoegdheid van de rechtbanken

Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat eruit zou voortvloeien, zal onderworpen worden aan de bevoegde rechtbanken. Verhuurcontract gelezen en goedgekeurd door de huurder.